กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายณฐกร วงค์ใหญ่
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายผจญ ดวงสนิท
พนักงานราชการ