ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 4  มิถุนายน  2504  โดยการนำของนายเมือง  ศรีดวงใจ ผู้ใหญ่บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 1 และนายนิวัติ  โมฬีกุล ครูใหญ่โรงเรียนบ้านปงน้อย พร้อมด้วยราษฎร  โดยเปิดสอนเฉพาะ ป. 1 ในปี พ.ศ. 2512 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้จัดสรรงบประมาณในการสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข ขึ้น 1หลัง ขนาด 6 ห้องเรียน โดยถือเป็นอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียนบ้านห้วยไร่ซึ่งได้ต่อเติม  ปรับปรุง  ซ่อมแซมให้ใช้งานจนถึงปัจจุบัน  และได้ขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา    โดยมีคำขวัญประจำโรงเรียน  “  เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม   ”