กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายณฐกร วงค์ใหญ่
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์