กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางจินตนา ติยานันท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2