กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุภาพ กันขันคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ