ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
      จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน    ในปีการศึกษา 2562
 
ชั้น เพศ รวม
ชาย หญิง
อนุบาล 1 4 7 11
อนุบาล 2 2 3 5
รวม 6 10 16
ชั้นป. 1 5 0 5
ชั้นป. 2 1 3 4
ชั้นป. 3 1 5 6
ชั้นป. 4 7 7 14
ชั้นป. 5 3 4 7
ชั้นป. 6 6 8 14
รวม 23 27 50
ชั้น ม. 1 5 3 8
ชั้น ม. 2 3 3 6
รวม 8 6 12
รวมทั้งสิ้น 37

41

78
 
 ข้อมูล ณ วันที่ 20 พย. 2562