คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเด่น ช่างขน
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู็ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพุฒิพงษ์ วงศ์เขียว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอินสม ปัญโญแสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระธิการบุญลือ วิสุทโธ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายขวัญชัย ชุ่มมงคล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายณฐกร วงค์ใหญ่
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธนวัฒน์ มั่นขัน
ตำแหน่ง : กรรการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสายสุนีย์ ไร่กันทา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิชัย ใหม่วงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ/เลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้บริหารสถานสึกษา
เบอร์โทร :