ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
SAR
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 259061
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2561 (ปฐมวัย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 497.65 KB 259057
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2561 (ขั้นพื้นฐาน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 259059
คู่มือการปฏิบัติงานบุคลากร
คู่มือปฎิบัติงานบุคลากร ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 259054
คู่มือการปฏิบัติงานบุคลากร ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 259051
แผนปฏิบัติการโรงเรียน
แผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 259056
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 259067
เอกสารคู่มือกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ วิชาผู้จัดการค่ายพักแรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 259057
คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ วิชานักอุตุนิยมวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.2 MB 259054
คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ วิชาหัวหน้าคนครัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 627.61 KB 259054
คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ วิชานักธรรมชาติวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 753.33 KB 259050
คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ วิชานักเดินทางไกล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 839.33 KB 259053
คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ วิชาดาราศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 259055