ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
SAR
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 171316
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2561 (ปฐมวัย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 497.65 KB 171314
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2561 (ขั้นพื้นฐาน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 171315
คู่มือการปฏิบัติงานบุคลากร
คู่มือปฎิบัติงานบุคลากร ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 171312
คู่มือการปฏิบัติงานบุคลากร ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 171310
แผนปฏิบัติการโรงเรียน
แผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 171316
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 171321
เอกสารคู่มือกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ วิชาผู้จัดการค่ายพักแรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 171312
คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ วิชานักอุตุนิยมวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.2 MB 171311
คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ วิชาหัวหน้าคนครัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 627.61 KB 171310
คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ วิชานักธรรมชาติวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 753.33 KB 171306
คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ วิชานักเดินทางไกล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 839.33 KB 171313
คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ วิชาดาราศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 171309